Työnohjauspalvelut

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Itsetuntemuksen ja reflektointikyvyn  lisääntyessä mahdollistuu ammatillinen kasvu oppimis- ja ongelmanratkaisuprosesseineen. Työnohjaus hyödyttää yksilöitä, työpareja (tai esim. sijaisvanhempia/perhehoitajia) sekä työryhmiä ja -yhteisöjä.

Työnteon ja työnohjauksen tulisi olla inspiroivaa ja motivoivaa! Ajattelen työnohjausta yhteistoiminnallisena oppimisena, jossa tehtäväni on auttaa työntekijöiden muutosprosessia ja omien oivallusten syntymistä - vahvistaa toimijuutta. Prosessin tarkoituksena on saavuttaa yhteisesti sovitut tavoitteet. Uskon kokemuksellisen oppimisen vaikuttavuuteen. Myös työnohjauksessa voidaan käyttää kehollisia menetelmiä. Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen (STOry).

Työnohjauspalvelut Tampereella | Psykoterapeutti Terhi KotilainenIhmissuhdeperustainen työskentely on psyykkisesti kuormittavaa, ja työhyvinvoinnin tukemiseksi tarvitaan välineitä ja säännöllistä oman itsen ja työotteen tutkimista sekä eri tavoin itsestä huolta pitämistä. Työnohjauksessa on mahdollista tunnistaa stressitekijöiden, haastavien vuorovaikutustilanteiden ja laukaisevien tekijöiden vaikutuksia sekä käsitellä työssä herääviä tunteita (esim. epäonnistuminen, syyllisyys, riittämättömyys). Usein etsitään keinoja hyvän toimintakyvyn, innostuksen ja motivaation ylläpitämiseksi. Parhaimmillaan työryhmä on enemmän kuin osiensa summa; yhdessä olemme enemmän!

Tärkeää on itsetuntemuksen kehitt;äminen eri menetelmin, omien tunnereaktioiden tunnistaminen ja reflektointi, työn rajaaminen ja itsestä huolta pitäminen. Tunnetyöskentelyssä tarvitaan ammatillista empatiaa, mutta sen vaikutukset kehossa ja mielessä on tärkeää ymmärtää ja löytää itselle sopiva tapa käsitellä asiat ja tunteet, jotka empatialla tavoittaa.

Työnohjauksessa on mahdollista opetella työntekijän oman vireystilan säätelyä, löytää keinoja oman haavoittuvuuden vähentämiseen ja löytää stressinsäätelyyn itselle sopivia rentoutumiskeinoja.

› Ota yhteyttä!

Lähetä yhteydenottopyyntö.