Työnohjauspalvelut

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä. Itsetuntemuksen ja reflektointikyvyn lisääntyessä ammatillinen kasvu mahdollistuu. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjaus hyödyttää yksilöitä, työpareja (tai esim. sijaisvanhempia/perhehoitajia) sekä työryhmiä ja -yhteisöjä. Olen työnohjannut myös erilaisissa hankkeissa.

Työnteon ja työnohjauksen tulisi olla inspiroivaa ja motivoivaa! Ajattelen työnohjausta yhteistoiminnallisena oppimisena, jossa tehtäväni on auttaa työntekijöiden muutosprosessia ja omien oivallusten syntymistä – se vahvistaa toimijuutta. Prosessin tarkoituksena on saavuttaa yhteisesti sovitut tavoitteet. Uskon kokemuksellisen oppimisen vaikuttavuuteen. Myös työnohjauksessa voidaan käyttää kehollisia tai toiminnallisia menetelmiä. Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen (STOry).

Lisätietoa työnohjauksesta: Suomen työnohjaajat (suomentyonohjaajat.fi)

Ihmissuhdeperustainen työskentely on psyykkisesti kuormittavaa, ja työhyvinvoinnin tukemiseksi tarvitaan välineitä ja säännöllistä oman itsen ja työotteen tutkimista. Eri tavoin itsestä huolta pitämistä. Työnohjauksessa on mahdollista tunnistaa stressitekijöiden, haastavien vuorovaikutustilanteiden ja laukaisevien tekijöiden vaikutuksia sekä käsitellä työssä herääviä tunteita (esim. epäonnistuminen, syyllisyys, riittämättömyys).

Usein etsitään keinoja hyvän toimintakyvyn, innostuksen ja motivaation ylläpitämiseksi. Parhaimmillaan työryhmä on enemmän kuin osiensa summa; yhdessä olemme enemmän! Tätä yhteenkuuluvuutta, yhteistoiminnallisuutta ja resilienssiä on mahdollista vahvistaa työnohjausprosesseissa.

Tärkeää on itsetuntemuksen kehittäminen eri menetelmin, omien tunnereaktioiden tunnistaminen ja reflektointi, työn rajaaminen ja itsestä huolta pitäminen.

Tunnetyöskentelyssä tarvitaan ammatillista empatiaa, mutta sen vaikutukset kehossa ja mielessä on tärkeää ymmärtää ja löytää itselle sopiva tapa käsitellä asiat ja tunteet, jotka empatialla tavoittaa.

Työnohjauksessa on mahdollista opetella työntekijän oman vireystilan säätelyä, löytää keinoja oman haavoittuvuuden vähentämiseen ja löytää stressinsäätelyyn itselle sopivia palautumis- ja rentoutumiskeinoja.

› Ota yhteyttä!

Lähetä yhteydenottopyyntö.